Viešosios ir administracinės paslaugos

RIETAVO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TEIKIAMŲ

ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

LIETUVOS PASLAUGŲ KATALOGAS
Čia galite prisijungti prie įvairių elektroninių paslaugų sistemų. 

Kas yra paslaugų katalogas?
Administracinių ir viešųjų paslaugų katalogas (toliau - Paslaugų katalogas) - tai įrankis, leidžiantis Lietuvos gyventojams, verslo subjektams, viešojo sektoriaus institucijoms ir užsieniečiams vienoje vietoje lengvai gauti informaciją apie visas Lietuvos viešojo administravimo institucijų teikiamas viešąsias ir administracines paslaugas. 

Kodėl reikia Paslaugų katalogo?
Kitaip nei užsienio šalyse, nei vienas iš šiuo metu Lietuvoje esančių paslaugų katalogų neapima visų paslaugų: katalogai yra skirti tik vienai konkrečiai siaurai paslaugų sričiai (pvz., paslaugos verslui), ar paslaugoms, teikiamoms tik vienu būdu/kanalu (pvz., el. paslaugoms). Dėl šios priežasties iki šiol Lietuvos paslaugų gavėjams, t. y. gyventojams, verslui ir kt., nėra sudaryta galimybė vienoje vietoje rasti aktualią informaciją apie visas paslaugas, jis priverstas naviguoti tarp skirtingų portalų ir informacijos šaltinių. 

Kodėl jums naudinga naudotis paslaugų katalogu?

  • Paslaugų kataloge nurodyti visų šalies viešojo administravimo institucijų teikiamų paslaugų sąrašai bei detalūs jų aprašymai;
  • Paslaugų katalogas vienoje vietoje suteikia informaciją apie viešojo administravimo institucijų teikiamas paslaugas su mažiausiomis laiko ir finansinėmis sąnaudomis;
  • Paslaugų katalogas prisideda prie valstybės viešojo administravimo efektyvumo ir valstybės išlaidų taupymo.

Paslaugų katalogo portale pateikiamas Lietuvos paslaugų sąrašas, detalūs paslaugų aprašymai, patogi paieška pagal pasirinktus kriterijus ir draugiška vartotojui aplinka. Portalas yra skirtas:

1. Dokumentų valdymo ir teisės skyriaus teikiamos administracinės paslaugos

1.1. Asmenų aptarnavimas

1.1.1. Asmenų  prašymų (skundų), adresuotų Savivaldybės vadovams ir Savivaldybės administracijos vadovams, priėmimas   (paslaugos teikimo schema     prašymas)

1.1.2. Savivaldybės tarybos, mero priimtų teisės aktų kopijų išdavimas  (paslaugos teikimo schema   prašymas)

1.1.3. Savivaldybės administracijos direktoriaus priimtų teisės aktų kopijų išdavimas  (paslaugos teikimo schema    prašymas)

1.1.4. Išorinės reklamos ir iškabų Savivaldybės teritorijoje derinimas (kalbos požiūriu)  (paslaugos teikimo schema    prašymas

1.2. Teisinės pagalbos teikimas

1.2.1. Pirminė teisinė pagalba (paslaugos teikimo schema   prašymas)

2. Buhalterinės apskaitos ir ūkio skyriaus teikiamos administracinės paslaugos

2.1. Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimas

2.1.1. Pažymos, patvirtinančios atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, išdavimas (paslaugos kodas PAS2542)

2.1.2. Valstybinės žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimas ir/ar užskaitymas mokėtojui   (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

2.1.3. Valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėjimo dalimis paslaugos teikimas  (paslaugos teikimo schema    prašymas 1)

2.1.4. Valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos teikimas pagal pateiktus prašymus  (paslaugos teikimo schema     prašymas 1)

2.1.5. Žemės mokesčio lengvatos teikimas pagal pateiktus prašymus     (paslaugos teikimo schema    prašymas 1)

2.1.6. Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas (paslaugos kodas PAS2965)

3. Finansų skyriaus teikiamos administracinės paslaugos

3.1. Licencijų, leidimų išdavimas

3.1.1. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas (paslaugos kodas PAS3815)

3.1.2. Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas (paslaugos kodas PAS30699)

3.1.3. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas (paslaugos kodas PAS3826)

3.1.4. Licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas (paslaugos kodas PAS3580)

3.1.5. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas (paslaugos kodas PAS3085)

3.1.6. Licencijos (licencijos kopijos) verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančios teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršruto pradžia arba pabaiga yra licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje išdavimas, pratęsimas, pakeitimas, pasikeitus joje įrašytiems duomenims (paslaugos kodas PAS3118)

3.1.7. Leidimo vežti keleivius vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais išdavimas, galiojimo pratęsimas ir panaikinimas (paslaugos kodas PAS30689)

3.1.8. Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, pakeitimas, dublikato išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas (paslaugos kodas PAS5032)

3.2. Valstybės paramos būstui įsigyti tvarkymas, socialinių būstų suteikimas

3.2.1. Pažymos, patvirtinančios jaunos šeimos teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, išdavimas (paslaugos kodas PAS36241)

3.2.2. Parama, mokant būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją  (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

3.2.3. Šeimų ir asmenų įrašymas į Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašą (paslaugos kodas PAS2990)

3.2.4. Pažymos apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti išdavimas (paslaugos kodas PAS2996)

3.3. Nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimas

3.3.1. Nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimas pagal pateiktus prašymus  (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

4. Socialinių reikalų ir civilinės metrikacijos skyriaus teikiamos administracinės paslaugos

4.1. Civilinės būklės aktų registravimas

4.1.1. Gimimo registravimas (paslaugos kodas PAS2946)

4.1.2. Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą (paslaugos kodas PAS2953)

4.1.3. Tėvystės pripažinimo registravimas (paslaugos kodas PAS2945)

4.1.4. Tėvystės (motinystės) nustatymo, nuginčijimo registravimas (paslaugos kodas PAS2940)

4.1.5. Įvaikinimo įregistravimas (paslaugos kodas PAS2937)

4.1.6. Santuokos registravimas (paslaugos kodas PAS2949)

4.1.7. Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą (paslaugos kodas PAS2952)

4.1.8. Užsienio valstybėje įregistruotos ar nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą (paslaugos kodas PAS2947)

4.1.9. Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas (paslaugos kodas PAS2951)

4.1.10. Santuokos nutraukimo registravimas (paslaugos kodas PAS2939)

4.1.11. Mirties registravimas (paslaugos kodas PAS2948) (prašymas)

4.1.12. Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas, atkūrimas, pakeitimas ar papildymas (paslaugos kodas PAS2943)

4.1.13. Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas (paslaugos kodas PAS2954)

4.1.14. Vardo, pavardės keitimo registravimas (paslaugos kodas PAS3403)

4.1.15. Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimas į apskaitą (paslaugos kodas PAS3791)

4.1.16. Vardo ir (ar) pavardės keitimas    (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

4.2Socialinių išmokų ir kompensacijų, išmokų vaikams skyrimas ir mokėjimas

4.2.1. Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas   (paslaugos teikimo schema   prašymas 1   prašymas 2   prašymas 3   prašymas 4   prašymas 5  prašymas 6   prašymas 7   prašymas 8   prašymas 9 )

4.2.2. Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimas ir mokėjimas  (paslaugos teikimo schema   prašymas 1   prašymas 2   prašymas 3   prašymas 4   prašymas 5  prašymas 6   prašymas 7   prašymas 8   prašymas 9)

4.2.3. Pažymos dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą (paslaugos kodas PAS3046)

4.2.4. Vienkartinės išmokos gimus ar įvaikintam vaikui skyrimas ir mokėjimas   (paslaugos teikimo schema    prašymas 1)

4.2.5. Išmokos vaikui skyrimas ir mokėjimas (paslaugos teikimo schema    prašymas 1)

4.2.6. Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas ir mokėjimas    (paslaugos teikimo schema    prašymas 1)

4.2.7. Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas ir mokėjimas  (paslaugos teikimo schema     prašymas 1)

4.2.8. Globos (rūpybos) išmokos skyrimas ir mokėjimas  (paslaugos teikimo schema    prašymas 1)

4.2.9. Globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas ir mokėjimas  (paslaugos teikimo schema     prašymas 1)

4.2.10. Išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui skyrimas ir mokėjimas  (paslaugos teikimo schema     prašymas 1)

4.2.11. Išmokos įvaikinus vaiką skyrimas ir mokėjimas    (paslaugos teikimo schema     prašymas 1)

4.2.12.  Išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui skyrimas ir mokėjimas (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

4.2.13. Išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimas ir mokėjimas   (paslaugos teikimo schema  prašymas 1)

4.2.14. Laidojimo pašalpos skyrimas ir mokėjimas   (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

4.2.15. Paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką skyrimas ir mokėjimas   (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

4.2.16. Mokinių nemokamo maitinimo skyrimas  (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

4.2.17. Paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimas ir mokėjimas  (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

4.2.18. Kompensacijos už komunalines paslaugas neįgaliesiems, auginantiems vaikus iki 18 metų, skyrimas ir mokėjimas  (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

4.2.19. Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijos dalyvių šeimoms skyrimas ir mokėjimas   (paslaugos teikimo schema)

4.2.20. Vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusių šeimoms skyrimas ir mokėjimas   (paslaugos teikimo schema)

4.2.21. Teikimas skirti antrojo laipsnio valstybės pensijas  (paslaugos teikimo schema  prašymas 1)

4.2.22. Pažymos, patvirtinančios gaunamas socialines pajamas išdavimas (paslaugos kodas PAS5649)

4.2.23. Būsto pritaikymo neįgaliųjų poreikiams paslaugos organizavimas  (paslaugos teikimo schema)

4.2.24. Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramos maisto produktais teikimas   (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

4.2.25. Socialinių paslaugų skyrimas  (paslaugos teikimo schema    prašymas 1)

4.2.26. Vienkartinės, tikslinės, periodinės, sąlyginės pašalpos skyrimas ir mokėjimas   (paslaugos teikimo schema  prašymas)

4.2.27. Tikslinių kompensacijų prašymų priėmimas, skyrimas ir mokėjimas  (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

4.2.28. Prašymų gauti technines pagalbos priemones priėmimas ir skyrimas  (paslaugos teikimo schema   prašymas 1   prašymas 2   prašymas 3   prašymas 4   prašymas 5  prašymas 6   prašymas 7   prašymas 8   prašymas 9  prašymas 10  prašymas 11  prašymas 12)

4.2.29. Informacijos, savivaldybės teritorijoje gyvenantiems Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės piliečiams bei Europos Sąjungoje ir Europos ekonominėje erdvėje gyvenantiems Lietuvos piliečiams apie šeimai išmokėtas vaiko išmokas ar šeimos nario mirties atveju išmokėtas išmokas, pateikimas (paslaugos kodas PAS6818)

5. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus teikiamos administracinės paslaugos

5.1. Konsultacijos švietimo veiklos klausimais

5.1.1. Konsultacijų švietimo veiklą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo,  pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo klausimais teikimas  (paslaugos teikimo schema)

5.2. Leidimų derinimas

5.2.1. Leidimų organizuoti viešąjį renginį Rietavo savivaldybės viešose vietose derinimas  (paslaugos teikimo schema  prašymas1)

6. Architektūros skyriaus teikiamos administracinės paslaugos

6.1. Architektūra, statyba, teritorijų planavimas

6.1.1. Projektinių pasiūlymų užduoties tvirtinimas  (paslaugos teikimo schema  prašymas 1)

6.1.2. Informacijos apie numatomų statinių projektavimą priėmimas ir paskelbimas visuomenės informavimo tikslais (paslaugos kodas PAS31650)

6.1.3. Pritarimas projektiniams pasiūlymams  (paslaugos teikimo schema  prašymas 1) / E. paslauga   INFOSTATYBA sistemoje >>>>> 

6.1.4. Specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymas  (paslaugos teikimo schema  prašymas 1) /  E. paslauga   INFOSTATYBA sistemoje >>>>> 

6.1.5. Teritorijų planavimo sąlygų išdavimas  (paslaugos teikimo schema  prašymas 1) / E. paslauga TPDRIS sistemoje  >>>>>

6.1.6. Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas (paslaugos kodas PAS3058)

6.1.7. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas, viešinimas, derinimas, tikrinimas ir tvirtinimas  (paslaugos teikimo schema   prašymas 1) / E. paslauga   ŽPDRIS sistemoje  >>>>>

6.1.8. Adreso, numerio pastatams, žemės sklypams suteikimas, keitimas ar naikinimas ir pavadinimo gatvėms suteikimas, keitimas ar naikinimas  (paslaugos teikimo schema   prašymas 1) / E. paslauga >>>>>

6.1.9. Geodezinės, topografinės ir kartografinės medžiagos bei erdvinių duomenų teikimas, priėmimas ir derinimas (paslaugos kodas PAS4681)

6.1.10. Išorinės reklamos projektų derinimas ir leidimų išdavimas (paslaugos teikimo schema  prašymas 1   prašymas 2)

6.1.11. Žemės sklypų paskirties keitimas   (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

6.1.12. Kultūros paveldo objekto tikrinimo akto išdavimas (paslaugos kodas PAS3064)

6.1.13. Pažymų apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpų) galimybę naudoti pagal paskirtį  (paslaugos teikimo schema )

6.1.14. Leidimo požeminio gėlo vandens gavybos gręžinio įrengimui išdavimas (paslaugos kodas PAS4667)

6.1.15. Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas teritorijų planavimo dokumentų registre (paslaugos kodas PAS3598)

6.1.16. Informacijos apie numatomą teritorijų planavimą pareiškėjo prašymu priėmimas ir skelbimas savivaldybės interneto svetainėje visuomenės informavimo tikslais (paslaugos kodas PAS38513)

7. Žemės ūkio skyriaus teikiamos administracinės paslaugos

7.1. Žemės ūkio veiklos vykdymas

7.1.1. Traktorių, savaeigių ar žemės ūkio mašinų ir jų priekabų techninė apžiūra, apžiūros talonų ar jų dublikatų išdavimas, įregistravimas, registracijos duomenų keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas, išregistravimas ar pranešimas apie pardavimą  (paslaugos teikimo schema 1    paslaugos teikimo schema 2)

7.1.2. Žemės ūkio valdų įregistravimas, išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas, keitimas (paslaugos kodas PAS2545)

7.1.3. Ūkininko ūkio įregistravimas, duomenų pasikeitimas, paveldėjimo įregistravimas, pažymėjimo dublikato išdavimas, perkėlimas į kitą savivaldybę, partnerio išregistravimas ar išregistravimas (paslaugos kodas PAS3338)

7.1.4. Melioracijos statinių techninių dokumentų, techninių sąlygų projektavimui ar miško įveisimui ir kartografinės medžiagos pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams  (paslaugos teikimo schema 1    paslaugos teikimo schema 2)

7.1.5. Akto, patvirtinančio nustatytą medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams, išdavimas (paslaugos kodas PAS2551)

7.1.6. Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų, kitus plotus ir gyvulius administravimas   (paslaugos teikimo schema)

7.1.7. Pieno pardavimo tiesiogiai vartoti administravimas  (paslaugos teikimo schema)

7.1.8. Išmokų už pieną administravimas   (paslaugos teikimo schema)

7.1.9. Kompensuojamų paskolų palūkanų už suteiktus kreditus administravimas   (paslaugos teikimo schema)

7.1.10. Paramos bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą teikimo administravimas   (paslaugos teikimo schema)

7.1.11. Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokų, susijusių su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu, administravimas   (paslaugos teikimo schema)

7.1.12. Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokų, susijusių su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu, administravimas  (paslaugos teikimo schema)

7.1.13. Pažymos, patvirtinančios ūkininko ūkyje ir (arba) žemės ūkio valdoje vykdomas pagrindinę bei papildomas žemės ūkio ekonominės veiklas, išdavimas (paslaugos kodas PAS35339)

7.1.14. Pažymos, patvirtinančios ūkininko ūkyje ir (arba) žemės ūkio valdoje vykdomas pagrindinę bei papildomas žemės ūkio ekonominės veiklas, išdavimas (paslaugos kodas PAS3156)

7.1.15. Pažymos apie žemės dirbimą (Nacionalinei mokėjimo agentūrai) išdavimas (paslaugos kodas PAS2981)

7.1.16. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir jų priekabų įregistravimas, išregistravimas, keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas (paslaugos kodas PAS3142)

7.1.17. Pranešimo apie traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų pardavimą priėmimas (paslaugos kodas PAS3148)

8. Rietavo savivaldybės administracijos specialistų teikiamos administracinės paslaugos

8.1. Jaunimo reikalų koordinatorius

8.1.1. Konsultavimas, informacijos teikimas jaunimo politikos įgyvendinimo klausimais  (paslaugos teikimo schema)

8.1.2. Rietavo savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos įgyvendinimo organizavimas  (paslaugos teikimo schema )

8.2. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius

8.2.1. Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ar panaikinimas  (paslaugos teikimo schema  prašymas 1   prašymas 2)

8.2.2. Koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) skyrimas   (paslaugos teikimo schema  prašymas 1  prašymas 2)

8.2.3. Prašymų dėl vaiko laikinosios priežiūros vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu priėmimas, vaiko laikinosios priežiūros vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu nustatymas(paslaugos teikimo schema   prašymas 1

8.2.4. Prašymų tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu ar budinčiu globotoju priėmimas   (PANAIKINTA)

8.2.5. Prašymų dėl socialinės globos įstaigoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis priėmimas  (PANAIKINTA)

8.2.6. Prašymų įvaikinti vaiką (-us) priėmimas   (PANAIKINTA)

8.2.4., 8.2.5. ir 8.2.6. paslaugų, įsigaliojus naujoms teisės aktų redakcijoms (Vaiko globos organizavimo nuostatai, Socialinės globos įstaigoje, šeimynoje ar globos centre globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašas ir  Įvaikinimo organizavimo nuostatai), Rietavo savivaldybės administracija nebeteikia. Teisės aktuose nelieka nuostatos, kad asmuo, norintis tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju ar dalyviu, norintis priimti pasisvečiuoti socialinės globos įstaigoje ar šeimynoje globojamą (rūpinamą) vaiką, norintis įsivaikinti, prašymą turi pateikti Savivaldybės administracijai. Prašymai teikiami Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritoriniam skyriui.

8.3. Civilinė ir darbo sauga

8.3.1. Pranešimo apie triukšmo šaltinio valdytojo planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse priėmimas ir skelbimas savivaldybės interneto svetainėje (paslaugos kodas PAS32329)

8.4. Archyvas

8.4.1. Archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ar kopijų iš savivaldybės veiklos archyvo ir (arba) likviduotų juridinių asmenų archyvo išdavimas (paslaugos kodas PAS2091)

8.4.2. Pažymos dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų perdavimo toliau saugoti ar perduotinų toliau saugoti dokumentų neturėjimo, išdavimas (paslaugos kodas PAS2924)

9. Seniūnijų teikiamos administracinės paslaugos

9.1. Asmenų aptarnavimas

9.1.1. Asmenų prašymų (skundų) ir pasiūlymų priėmimas  (paslaugos teikimo schema)

9.1.2. Šeimos sudėtį ir kitą faktinę padėtį patvirtinančių pažymų išdavimas  (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

9.1.3. Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas, galiojimo panaikinimas (paslaugos kodas PAS3098)

9.1.4. Charakteristikų seniūnijos gyventojams išdavimas  (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

9.1.5. Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas (paslaugos kodas PAS5211)

9.1.6. Leidimo laidoti išdavimas (paslaugos kodas PAS3125)

9.1.7. Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus (paslaugos kodas PAS3110)

9.1.8. Leidimo kirsti, persodinti, kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas (paslaugos kodas PAS2480)

9.1.9. Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas (paslaugos kodas PAS30692)

9.1.10. Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas (paslaugos kodas PAS30703)

9.1.11. Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas renginio metu išdavimas (paslaugos kodas PAS5210)

9.1.12. Sutikimo ekshumuoti ir perkelti žmogaus palaikus išdavimas (paslaugos kodas PAS4123)

9.1.13. Pažymos, patvirtinančios žmogaus palaidojimo vietą ir laiką, išdavimas (paslaugos kodas PAS2565)

9.1.14. Charakteristikos, būtinos leidimui laikyti ginklą, išdavimas (paslaugos kodas PAS2977)

9.2. Notarinių veiksmų vykdymas

9.2.1. Seniūnams priskirtų notarinių veiksmų atlikimas (paslaugos kodas PAS2975)

9.3. Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų tvarkymas

9.3.1. Gyvenamosios vietos deklaravimas, deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ar naikinimas (paslaugos kodas PAS2728)

9.3.2. Išvykimo iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui deklaravimas (paslaugos kodas PAS2878)

9.3.3. Pažymos, patvirtinančios asmens deklaruotą gyvenamąją vietą, išdavimas (paslaugos kodas PAS2985)

9.3.4. Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ir naikinimas  (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

9.3.5. Įtraukimas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą (paslaugos kodas PAS2983)

9.3.6. Pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas   (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

9.3.7. Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiui), patvirtinančios jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, išdavimas (paslaugos kodas PAS2976)

9.3.8. Pažymos apie paskutinę asmens deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas (paslaugos kodas PAS2917)

9.3.9. Pažymos apie išvykusio į užsienį asmens deklaruotus duomenis išdavimas   (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

9.3.10. Pažymos, patvirtinančios šeimos sudėtį, išdavimas (paslaugos kodas PAS3492)

9.3.11. Pažymos, patvirtinančios, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, išdavimas (paslaugos kodas PAS2987)

9.4. Socialinės paramos teikimas

9.4.1. Prašymų skirti išmoką vaikui priėmimas   (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

9.4.2. Prašymų skirti piniginę socialinę paramą  (pašalpa, kompensacija) priėmimas  (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

9.4.3. Prašymų gauti socialinę paramą mokiniams priėmimas  (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

9.4.4. Prašymų vienkartinei pašalpai gauti priėmimas  (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

9.4.5. Prašymų dėl maisto produktų iš ES bendrijos intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims priėmimas  (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

9.4.6. Prašymų dėl vienkartinės išmokos nėščiai moteriai priėmimas  (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

9.4.7. Prašymų skirti socialinės paslaugas priėmimas  (paslaugos teikimo schema   prašymas 1)

9.5. Žemės ūkio veiklos vykdymas

9.5.1.  Paramos už žemės ūkio naudmenas, kitus plotus ir gyvulius paraiškų priėmimas  (paslaugos teikimo schema)

9.5.2. Pareiškėjų konsultavimas tiesioginės paramos, KPP programų, ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos, žemės nuomos sutarčių sudarymo, pasėlių laukų įbraižymo, pieno kvotų, ir kitais su kaimo rėmimo programomis ir paraiškų administravimo susijusiais klausimais  (paslaugos teikimo schema)

9.5.3. Paraiškų paramai už žemės ūkio naudmenas, kitus plotus ir gyvulius pildymas ir duomenų keitimas  (paslaugos teikimo schema)

9.5.4. Žemės ūkio valdų administravimas, ūkininko ūkio duomenų atnaujinimas   (paslaugos teikimo schema)

9.5.5. Prašymų dėl medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams priėmimas   (paslaugos teikimo schema)

9.5.6. Ūkinių gyvūnų deklaravimas   (paslaugos teikimo schema)

10. Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus teikiamos administracinės paslaugos

10.1. Leidimų išdavimas

10.1.1. Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu Rietavo savivaldybės vietinės reikšmės keliais išdavimas ir panaikinimas arba jame nurodytos transporto priemonės keitimas (paslaugos kodas PAS3140)

10.1.2. Leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas (paslaugos kodas PAS30687)

10.1.3. Leidimo įrengti automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklą suteikimas (paslaugos kodas PAS2974)

10.1.4. Leidimo įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose išdavimas (paslaugos kodas PAS3150)

Paskutinis atnaujinimas: 2023-05-22 16:08:31
Naujienlaiškio
prenumerata
Jūsų el.pašto adresas

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai. Slapukų politika