Rietavo savivaldybė

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Laisvės al. 3, 90316 Rietavas,
Tel. (8 448) 73 200, Faks. (8 448) 73 222,
El. p. [email protected]
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188747184

 • Law Information
 • Activities
 • Regulations
  Planning Documents
  Branch of Activities
  Teritorijų planavimas_LIT
  Salary
  Purchases
  Budget Implementation Statement Set
  Agenda
  Activity Reports
 • Facilities
 • Information Files
  Applications
  Quides
  Public and Administrative Services
 • Honorary Citizens
 • Invest in Rietavas
 • About Rietavas
  Buildings
  Parcels of land with detailed plans
  Conditions for business
  Opinions
  Private buildings and parcels of land
 • Citizens
 • Business
 • Tourism
 • Rietavo lopšelis - darželis_LIT

  BENDRA ĮSTAIGOS CHARAKTERISTIKA

  Švietimo teikėjo pavadinimas: Rietavo lopšelis – darželis.

  Rietavo lopšelio – darželio teisinė forma ir priklausomybė: Savivaldybės biudžetinė  įstaiga.

  Lopšelio – darželio grupė: neformaliojo švietimo įstaiga.

  Lopšelio – darželio tipas: lopšelis – darželis, vykdomos ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos.

  Lopšelio – darželio adresas: Paupio g. 10, LT-90313, tel./fax. 8~448 68581,

  el.p. [email protected]

  Direktorė – Stefa Steponavičiūtė 

  Misija: Rietavo lopšelis-darželis – tai įstaiga, kuri organizuoja ankstyvąjį, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, tenkindama ugdytinių poreikius, sudarydama sąlygas bendražmogiškų vertybių atsiskleidimui, laisvos, kūrybiškos, savimi pasitikinčios asmenybės ugdymui(si), užtikrindama saugią ir sveiką aplinką vaikams ir darbuotojams.

  Vizija: moderni, demokratijos principais besivadovaujanti, į bendražmogiškas vertybes orientuota, sauganti ir puoselėjanti kultūrinį ir dvasinį paveldą įstaiga, teikianti kokybiškas socialines, edukacines ir kultūrines paslaugas klientams.

  Filosofija: mums rūpi vaikai, jų socializacija, tai, kuo jie gyvena ir kuo taps ateityje. Esame atviri pokyčiams, siekiame kelti profesinę kompetenciją.

  Tikslas – tapti nuolat besimokančia, modernia ikimokykline įstaiga.

  Prioritetinės kryptys:

  • Gerinant ugdymo kokybę, tobulinti vaikų ugdymo procesą ir modernizuoti aplinką, gilinti pedagogų profesines kompetencijas, organizuoti sistemingą tėvų švietimą;
  • Tenkinant vaikų prigimtinius poreikius, padėti atsiskleisti vaiko asmenybei, puoselėti jo individualumą, optimaliai tenkinti vaiko psichinį saugumą, fizinį aktyvumą, saviraiškos poreikius;
  • Tobulinant bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą įstaigoje, plėsti socialinį paslaugų tinklą.

  VAIKŲ PRIĖMIMAS Į LOPŠELĮ-DARŽELĮ

  Priėmimo į lopšelį-darželį tvarką nustato Rietavo savivaldybės taryba.

  1. Priimant vaikus į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes prioritetai teikiami:
   • neįgaliems vaikams;
   • vaikams iš nepilnų šeimų;
   • mokinių ir studentų, besimokančių dieniniuose skyriuose, vaikams;
   • socialiai remtinų šeimų vaikams;
   • vaikams iš tų šeimų, kuriose yra 3 ir daugiau vaikų, arba vienas iš tėvų yra pirmos grupės invalidas.
  2. Tėvai (globėjai) lopšelio-darželio direktoriui pateikia prašymą, vaiko sveikatos būklės pažymėjimą ir gimimo liudijimo kopiją.
  3. Vaikų grupės formuojamos kasmet nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 1 d.. Vaikai į lopšelio grupes priimami 1,5 – 3 m., skaičius - ne mažiau 10 ir ne daugiau 15, į darželio grupes – 3 – 5 m., skaičius – ne mažiau 15 ir ne daugiau 20 vaikų.
  4. Nepranešus apie lopšelio- darželio lankymą daugiau kaip 1 mėn., vaikas išbraukiamas iš lopšelio-daržeio sąrašų.
  5. Vaiko priėmimas įforminamas direktoriaus įsakymu .
  6. Išvykimas įforminamas įsakymu, tėvams visiškai atsiskaičiuos už vaiko išlaikymą.
  7. Švietimo santykiai tarp priešmokyklinio amžiaus vaiko ir lopšelio-darželio įforminami rašytine sutartimi.
  8. Ugdymo sutartį su lopšelio-darželio direktoriumi sudaro tėvai (globėjai), ji registruojama sutarčių registracijos žurnale.
  9. Švietimo santykiai prasideda nuo vaiko ugdymo dienos.

  DARBAS PAGAL UGDYMO PROGRAMAS

  Ugdymo procesas organizuojamas pagal Rietavo lopšelio-darželio programą, kurią, vadovaudamosi valstybine programa, sudarė mūsų lopšelio-darželio auklėtojos.

  Priešmokyklinio ugdymo grupėse dirbama pagal „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo (-si) programą”, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2002 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. 1147.

  Nuo 2007 m. dirbame pagal naują ikimokyklinio ugdymo programą. Priimdami šį iššūkį – parengti savo ikimokyklinio ugdymo įstaigos programą – prisiėmėme visą atsakomybę už vaikų poreikių tenkinimą ir ugdymo(si) sėkmę.

   

  UGDYTINIŲ ATOSTOGŲ TRUKMĖ KALENDORINĖMIS DIENOMIS

  Atostogos

  Prasideda

  Baigiasi

  Rudens

  2009-10-26

  2009-10-30

  Žiemos (Kalėdų)

  2009-12-23

  2010-01-06

  Pavasario (Velykų)

  2010-03-29

  2010-04-02

  Papildomos

  2009-11-23

  2009-11-27

  Papildomos

  2010-02-08

  2010-02-12

  PEDAGOGAI

    Lopšelyje – darželyje dirba 25 pedagogai, 12 iš jų turi aukštąjį išsilavinimą.10 pedagogių turi ikimokyklinio ugdymo auklėtojo-metodininko kvalifikacinę kategoriją, 6 – vyresniojo auklėtojo kvalifikacinę kategoriją, 6 pedagogai turi priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikaciją.

  Specialiųjų poreikių vaikams (turintiems kalbėjimo sutrikimų) teikiama logopedo pagalba. Dviems vaikams buvo taikoma individuali ugdymo programa.

  Eil. Nr.

  Vardas, pavardė

  Pedagoginės veiklos stažas

  Pareigos, kategorija

  Kokią mokyklą ir kada baigė

  Specialybė

  1.

  Stefa Steponavičiutė

  24 m.

  Direktorė

  III vadybinė kvalifikacinė kategorija

  Šiaulių pedagoginis institutas, Klaipėdos ikimokyklinio aukl. fakultetas 1985 m.

  Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija.

  2.

  Vitalija Jonušienė

  20,8 m.

  Pavaduotoja ugdymui

  III vadybinė kvalifikacinė kategorija

  Klaipėdos A. Venclovos pedagoginė mokykla 1990 m.

  Ikimokyklinių įstaigų auklėtoja

  2.

  Vitalija Jonušienė

  20,8 m.

  Priešmokyklinio ugd. ped. metod.

  Klaipėdos A. Venclovos pedagoginė mokykla 1990 m.

  Ikimokyklinių įstaigų auklėtoja

  3.

  Irena Jokubaitytė

  27 m.

  Auklėtoja metod.

  Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas 1987 m.

  Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija.

  4. 

  Vida Gliožienė

  24,8 m.

  Priešmokyklinio ugd. ped.

  Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas 1989 m.

  Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija.

  5.

  Dalia Monstavičienė

  44 m.

  Vyr. auklėtoja

  Klaipėdos pedagoginė mokykla 1964 m.

  Pradinių kl. mokytoja

  6.

  Stasė Vaičekauskaitė

  32 m.

  Priešmokyklinio ugd. ped. metod.

  Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas 1989 m.

  Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija.

  7.

  Irena Gudauskaitė

  25,8 m.

  Vyr. auklėtoja

  Klaipėdos pedagoginė mokykla 1983 m.

  Ikimokyklinių įstaigų auklėja

  8.

  Laimutė Barsteigienė

  28 m.

  Auklėtoja metod.

  Vilniaus pedagoginė mokykla 1980 m.

  Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

  9.

  Vida Kinderienė

  28,6 m.

  Vyr. auklėtoja

  Klaipėdos A. Venclovos pedagoginė mokykla 1980 m.

  Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

  10.

  Vida

  Turskienė

  24,8 m.

  Vyr. auklėtoja

  Klaipėdos A. Venclovos pedagoginė mokykla 1984 m.

  Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

  11.

  Vijoleta Gedrimienė

  23,7 m.

  Vyr. auklėtoja

  Marijampolės pedagoginė muzikos mokykla 1989 m.

  Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

  12.

  Vida

   Čirbienė

  21 m.

  Vyr. auklėtoja

  Klaipėdos A. Venclovos pedagoginė mokykla 1987 m.

  Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

  13.

  Danguolė Šlimienė

  25 m.

  Auklėtoja metod.

  Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas 1983 m.

  Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija.

  14.

  Regina Gudauskienė

  16,7 m.

  Auklėtoja metod.

  Klaipėdos A. Venclovos pedagoginė mokykla 1987 m.

  Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

  15.

  Vida Meiženienė

  29,8 m.

  Auklėtoja metod.

  Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas 1983 m.

  Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija.

  16.

  Alina Kuzmenkova

  3 m.

  Auklėtoja

  Šiaulių universitetas 2003 m.

  Pradinio ugdymo pedagogika

  17.

  Ramutė Gudauskaitė

  3 m.

  Auklėtoja

  Klaipėdos universitetas 2007 m.

  Edukologijos bakalauro

  18.

  Kristina Budžienė

  3 m.

  Auklėtoja

  Klaipėdos pedagoginė mokykla 2004 m.

  Pradinių klasių mokytoja

  19.

  Irena

  Kaulienė

  23 m.

  Auklėtoja

  Klaipėdos universitetas 1994 m.

  Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija.

  20.

  Vida Andriuškienė

  20 m.

  Vyr. logopedė

  Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas 1989 m.

  Defektologija

  21.

  Raimonda Jasienė

  23 m.

  Meninio ugd. mokytoja metod.

  Šiaulių pedagoginis institutas 1993 m.

  Pradinio mokymo pedagogė

  22.

  Jūratė

   Šuopienė

  25,8

  Priešmokyklinio ugd. ped. metod.

  Kapsuko O. Sukackienės pedagoginė muzikos mokykla. 1988 m.

  Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

  23.

  Bronė Valdžienė

  29,6

  Priešmokyklinio ugd. ped. metod.

  Klaipėdos A. Venclovos pedagoginė mokykla 1978 m.

  Vaikų darželio auklėtoja

  24.

  Daiva Daukšienė

  3 m.

  Priešmokyklinio ugd. ped.

  Klaipėdos kolegija  2004 m.

  Priešmokyklinio ugd. pedagogas

  25.

  Rita

  Jovaišienė

  3 m.

  Auklėtoja

  Aukštesnioji Klaipėdos ped. mokykla 1992 m.

  Pradinių klasių mokytoja

  LOPŠELIO-DARŽELIO TRADICIJOS

    Įstaigoje tradicija tapusios šventės –  Rugsėjo 1-osios šventė, Rudenėlio šventė, Šv. Kalėdos; Šv. Velykos; Kaziuko mugė; Užgavėnės; Teatro savaitė, Motinos dienos minėjimai, Šeimos šventės, palydos į mokyklą, Vaikystės šventė.

   Kiekviena įstaigos grupė turi savo pavadinimą.

  AKIMIRKOS IŠ TRADICINIŲ RENGINIŲ

                                     

                

                 

                 

                

  Last Update: 2010-07-08 13:51:44

  © 2004 - 2012 Rietavo savivaldybė Sprendimas: Idamas, naudojama Smartweb.